PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

PARAFIA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

62-285 POPOWO KOŚCIELNE 24

tel.: 61 427 88 98

Województwo Wielkopolskie

www.dreamsart.pl

Cmentarz parafialny Popowo

 Odwiedź nasz Cmentarz Parafialny:  http://mogily.pl/popowokoscielne

 

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. ZWIASTOWANIA NMP w Popowie Kościelnym
Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284), stanowi się, co następuje:
          § 1. Przepisy ogólne.
     1. Cmentarz parafialny w Popowie Kościelnym jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wole pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.
     2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka
pw. ZWIASTOWANIA NMP w Popowie Kościelnym, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

     3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:
     a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,
     b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,
     c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych
     d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
     e) utrzymywanie porządku,
     f) konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych.
     g) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.
     4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.
     5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
     6. Wobec osób niestosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.
     7. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.
     8. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
     9. Usługi pogrzebowe wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii lub zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego.
     § 2. Postanowienia porządkowe.
     1. Cmentarz jest otwarty codziennie z tym, że w okresie tzw. czasu letniego w godzinach 6.00 – 22.00, a w pozostałych miesiącach roku od godz. 8,00 do 20.00. W innych godzinach wolno przebywać na cmentarzu tylko w oktawie Wszystkich Świętych.
     2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
     3. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
     4. Na terenie cmentarza zakazuje się:
     – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
     – zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
     – przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.
     – wprowadzania zwierząt.
     – niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
     – niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
     – wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci.
     – prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.
     – zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii.
     – wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
     – handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
     – usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,
     – zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,
     – chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,
     – samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.
     5. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.
     6. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
     7. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
     8. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się od godziny 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
     9. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
     10. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana Zarządca Cmentarza Parafii jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.
     11. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty. Kancelaria czynna jest w środy w godz. 16 – 17.00 i w soboty w godz. 9.00 – 10 00 (z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy i świąt kościelnych).
     12. Zarządca cmentarza Parafii ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
     13. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza Parafii. Pogrzeby mogą się odbywać od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 16.00.
     14. Organizowanie i wykonywanie usług pogrzebowych na cmentarzu mogą prowadzić jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, w których zakresie działalności znajduje się świadczenie usług pogrzebowych, zwane dalej „zakładami”.
     a) W zakres tych czynności na cmentarzu wchodzą w szczególności:
     – kopanie i zasypywanie grobów,
     – murowanie grobowców,
     – montaż i demontaż pomników,
     – chowanie zwłok, prochów i szczątków ludzkich,
     – ekshumacje,
     – renowacja grobowców.
     b) Na żądanie Zarządcy zakład jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo wykonywania usług pogrzebowych (aktualny odpis KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej oraz inne wymagane prawem dokumenty) oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
     c) Za świadczenie usług pogrzebowych na terenie cmentarza zakłady są zobowiązane uiścić Zarządcy stosowne opłaty wynikające z cennika.
     d) Zakład nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz powodujący straty i szkody na terenie cmentarza ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu względem Zarządcy i osób trzecich.
     e) Do obowiązków zakładu należy naprawienie wyrządzonych szkód oraz zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym.
     f) Niestosowanie się przez zakład do postanowień niniejszego regulaminu lub zwłoka w naprawieniu wyrządzonych szkód i zadośćuczynieniu, o którym mowa w pkt. 2 uprawnia Zarządcę do wprowadzenia stałego lub czasowego zakazu świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzu.
     g) Zakład jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności i powagi przy świadczeniu usług na terenie cmentarza.
     § 3. Rodzaje miejsc pochówku.
     1. Na Cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:
     a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.
     b) grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.
     2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.
     § 4. Prawo pochowania i dysponent grobu.
1. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek/małżonka, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do l stopnia.
2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub w/w oświadczenie dysponenta.
4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
§ 5. Pochówek w istniejących grobach.
1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.
2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak, dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.
4. Zasady określone w pkt.1-3 nie dotyczą grobów murowanych.
§ 6. Opłaty.
1. Na cmentarzu obowiązują opłaty. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie Cmentarza itp.
2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:
a) tzw. pokładnego,
b) prolongaty (ponowienia)
c) rezerwacji miejsca,
d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika,
e) opłaty administracyjne za czynności Zarządcy cmentarza Parafii polegające w szczególności na:
– lokalizacji grobu,
– ustaleniu prawa do grobu,
– rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w Księdze zmarłych i Księdze cmentarnej,
– udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usługi pogrzebowej lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia.
3. Pełny „Wykaz opłat” ustala załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym, oprócz opłaty, należy uiścić koszt rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi w § 9, o ile wcześniej to miejsce nie zostało zarezerwowane.
5. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z rezerwacją i prolongatą pobierane są jak za groby zwykłe (pojedyncze). Pokładne zaś jest pobierane przy każdym pochówku.
6. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.
7. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.
§ 7. Pokładne.
1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy Cmentarza Parafii.
2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca na zasadach podanych w § 9.
§ 8. Prolongata (ponowienie).
1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.
2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.
§ 9. Rezerwacja miejsca na cmentarzu.
1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.
2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.
§ 10. Likwidacja grobu.
1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach określonych w §§ 7-9 mniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.
5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
§ 11. Stawianie nowych i wymiana starych pomników.
1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
§ 12. Ekshumacja
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę cmentarza Parafii na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.
§ 13. Przeniesienie grobu
1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.
2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.
§ 14. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia 15 marca 2023 roku, obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. od 1.04.2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

Zarządca Cmentarza na podstawie uchwały Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej.
( – )Proboszcz Parafii
pw. Zwiastowania NMP
w Popowie Kościelnym

Załącznik do Regulaminu Cmentarza – opłaty
Wykaz opłat: